Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych powołane zostało do istnienia jako konsorcjum naukowe na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2017 roku przez rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad sztuką witrażową, promowanie prac naukowo-badawczych w tym zakresie, prowadzenie działalności eksperckiej, oświatowej i edukacyjnej dotyczącej witraży, w tym gromadzenie zasobów elektronicznych i innych źródeł. Działania Centrum prowadzone będą w oparciu o standardy i wytyczne opracowane przez Corpus Vitrearum International. Do zadań Centrum Badań Witrażowych należy:

  1. współpraca z Corpus Vitrearum International i Polskim Komitetem Narodowym Corpus Vitrearum;

  2. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów i projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i międzynarodowych;

  3. prowadzenie badań mających na celu rozwój interdyscyplinarnych studiów nad sztuką witrażową;

  4. współpraca ze służbami konserwatorskimi, osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności prowadzącymi działalność konserwatorską i witrażowniczą oraz będących właścicielami obiektów w zakresie działań mających na celu wdrażanie i doskonalenie metod ochrony, konserwacji i metod badawczych w zakresie sztuki witrażowej;

  5. współpraca z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą w zakresie studiów nad sztuką witrażową;

  6. promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie studiów nad sztuką witrażową; pozyskiwanie funduszy na badania dotyczące problematyki witrażowej.

Zadania te będą realizowane w szczególności poprzez: prowadzenie badań naukowych, publikacje związane z tematyką witrażową, prowadzenie baz danych dotyczących witraży, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących problematyki konserwatorskiej witraży oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw związanych ze sztuką witrażową.

Siedziba Centrum znajduje się w Instytucie Historii Sztuki UJ, zaś część konserwatorska afiliowana jest przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Na kierownika Centrum powołany został prof. dr hab. Wojciech Bałus.