Polski Komitet Corpus Vitrearum

» prof. dr hab. Wojciech Bałus (przewodniczący)

Urodzony 1961, historyk sztuki; studiował też filozofię. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX–XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem. Redaktor serii „Ars Vetus et Nova". Członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Planung im Ländlichen Raum i członek AICA. Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN, od 2005 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu Corpus Vitrearum.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • “Je suis celui qui suis”. Text, Ornamental Form, and Epiphany in Józef Mehoffer’s Stained Glass “God the Father” in Fribourg, „Artibus et Historiae” 75, 2017, s. 253–263.
 • Diaphanum”. Bildwissenschaftliche Überlegungen zur Glasmalerei, w: Licht(t)räume. Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag, red. Katharina Georgi, Barbara von Orelli-Messerli, Eva Scheinwiller-Lorber, Angela Schiffhauer, Petersberg 2016, s. 10–17.
 • Sie verstehen keine Kunst, aber begreifen ihren Geist. Die Stellung der Krakauer Franziskaner zur Kunst um 1900, „Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism" 9, 2013, s. 37–51.
 • Monumentale Gegengeschichte. Die Entwürfe der Glasfenster für den Krakauer Dom von Stanisław Wyspiański, Österreichische Zeitschriftfür Kunst und Denkmalpflege 66, 2012, nr 3–4, s. 487–495.
 • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część druga: Matejko i Wyspiański, Kraków 2007.

» Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska

Absolwentka historii sztuki (1977, Uniwersytet Jagielloński) członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona".

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • (współautorstwo: Tomasz Szybisty), Farbverglasungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Krakauer Wohnhäusern, in: Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre (actes du XXVIIIe colloque international du Corpus Vitrearum, Troyes, 4-8 juillet 2016), red. Karine Boulanger, Gand 2018, s. 216–231.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. II: Tomasz Szybisty przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej, Archidiecezja krakowska. Dekanaty pozakrakowskie, Kraków 2015.
 • Witraże we wnętrzach mieszkalnych i użyteczności publicznej (na przykładzie wybranych realizacji Krakowskiego Zakładu Witrażów z lat 1902–1939), w: Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850–1939, red. Jadwiga Roguska, Warszawa 2014, s. 245–277.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. 1: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, przy współpracy Pawła Karaszkiewicza i Anny Zeńczak, Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, Kraków 2014.
 • Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowanaa / Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – an emancipated female artist, „Sacrum et decorum" 6, 2013, s. 9–32.
 • Działalność Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego. Przyczynek do badań nad dziejami warszawskich pracowni witrażowniczych / The activity of Franciszek Białkowski and Władysław Skibiński. A contribution to the research on the work of Warsaw stained-glass studios, „Sacrum et Decorum" 5, 2012, s. 63–86.
 • „Do wielce szanownych naszych P. T. Klientów..." – urywek z dziejów Krakowskiego Zakładu Witrażów, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 77–85.
 • Zapoznana pasja architekta Franciszka Mączyńskiego / The Forgotten Passion of Franciszek Mączyński, an Architect, „Sacrum et Decorum" 3, 2010, s. 143–164.
 • „Dzielna niewiasta". Iza z Madeyskich Żeleńska (1878–1956), w: „Żeby wiedzieć". Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska, Kraków 2008, s. 337–351.
 • Zapomniani twórcy. Stan badań nad polskim witrażownictwem (druga połowa wieku XIX – rok 1945) / Forgotten Artists. Status of Research on Polish Stained Glass (from the second half of the 19th century until 1945), „Sacrum et Decorum" 1, 2008, s. 94–123.
 • Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy, Kraków 2005 (= „Krakowska Teka Konserwatorska" 5).
 • Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. franciszkanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski" 70, 2004, s. 61–88.
 • Teodor Andrzej Zajdzikowski (1840–1907) pionier krakowskich witrażowników, „Rocznik Krakowski" 69, 2003, s. 151–170.
 • Krakowski Zakład witrażów, oszkleń artystycznych i mozaiki szklanej S. G. Żeleński. Uwagi na marginesie prac nad monografią, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 150–161.
 • Świeckie witraże w Krakowie. Uwagi o działalności krakowskich zakładów witrażowniczych od końca XIX wieku do roku 1939, „Rocznik Krakowski" 53, 1987, s. 139–148.
 • Uwagi o działalności krakowskich firm witrażowniczych w okresie od końca XIX wieku do 1939 r. [Na marginesie prac nad katalogiem witraży w kamienicach i budowlach użyteczności publicznej w Krakowie], „Biuletyn Historii Sztuki" 47, 1985, nr 2, s. 211–216.

» Beata Fekecz-Tomaszewska

Absolwentka historii sztuki (1975, Uniwersytet Wrocławski) i Podyplomowych Studiów w Zakresie Muzealnictwa: Zabytkoznawstwo Rzemiosł Artystycznych (2008, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Kustosz w Muzeum Architektury we Wrocławiu, kierownik Działu Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 2014  członkini Corpus Vitrearum Poloniae

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • Nie tylko Art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014.
 • Rudolf Hardow – niestrudzony miłośnik witraży, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 259–266.
 • Witraże i oszklenia, w: Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku, przewodnik po wystawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 56–63.
 • Zmierzch witrażownictwa. Oszklenia w architekturze czasów nowożytnych, w: Witraż w architekturze, architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 21–28.
 • Kilka uwag o witrażach współczesnych w zabytkowych wnętrzach sakralnych Wrocławia, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 221–232.
 • Witraże Jerzego Skapskiego – monumentalne szkłem malowanie, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2005 (redakcja i wstęp do katalogu).
 • Beata Stankiewicz-Szczerbik. Szkło i witraże, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2003 (redakcja i wstęp do katalogu).
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka,  Problemy z nazewnictwem technik witrażowych, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002, s. 221–226.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola,  Sprawozdanie z objazdu, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002, s. 228–234.
 • Witraż fundacyjny oleśnickiego księcia, „Witraż", 2002, nr 2/3, s. 36–37.
 • Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 1978.

» Elżbieta Gajewska-Prorok

Absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa (1985, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Kustosz Działu Szkła w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego Association internationale pour l'histoire du verre (AIHV), Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 1998 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 107–126.
 • Śląskie witraże Richarda Süssmutha, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 158–175.
 • Witraże z Grodźca. Część I: Translokacja, Część II: Transformacja. Reinterpretacja, „Opuscula Musealia” 22, 2014, s. 73–116.
 • Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem, katalog zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2014. 
 • Witraże na Górnym Śląsku. 1850–1950. Zarys problematyki. Projektanci i pracownie, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek Chorzów 2002, s. 43–54, 155–175.
 • Elżbieta Gajewska-Prorok, Sławomir Oleszczuk, Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XX wieku. Glasmalereien in Schlesien. 19. und erste Hälfte 20. Jahrhundert, Leipzig 2001.
 • Odrodzenie sztuki witrażowej na Śląsku w XIX i XX wieku, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 48–57.
 • Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Projektanci i wytwórnie, „Roczniki Sztuki Śląskiej" 18, 1999, s. 93–110.

» dr Dobrosława Horzela

Absolwentka historii sztuki (2000, Uniwersytet Jagielloński), rozprawa doktorska: Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440–1477 (2011, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego). W roku 2000 stażystka w Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie we Frankfurcie nad Menem; w latach 2002–2009 redaktor w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Sztuką IRSA; obecnie adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje projektem badawczym „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce", finansowanym ze środków NPRH (2014–2019). Laureatka nagrody Uniwersytetu Jagiellońskiego z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera (2000) i dwukrotna laureatka w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2005 i 2011). Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • (współautorstwo: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna), Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak, Kraków 2018 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen, Bd. I,1).
 • Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie [A fifteenth-century Marian stained glass cycle and it’s place in the decoration of the Dominican church in Cracow], w: Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017, s. 149–174.
 • (współautorstwo: Günther Buchinger), Witraże z kościoła filialnego St. Lorenzen ob Katsch (Styria) : o pochodzeniu i losach zespołu średniowiecznych kwater witrażowych w Krakowie, Wrocławiu i Glasgow [Stained glass from the St. Lorenzen ob Katsch chapel-of-ease (Styria) : on the origins and history of medieval stained-glass panels in Cracow, Wrocław and Glasgow], „Folia Historiae Artium” 15, 2017, s. 5–24.
 • Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobro-wolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego, w: Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Kraków 2016, s. 265–276.
 • Voluntary Poverty and the Relation of Potential Text and Image in the Stained-Glass Cycle of St Alexis in Königsberg in der Neumark (present-day Chojna, Western Pomerania), „Artibus et Historiae” 75 (XXXVIII), 2017, s. 33–49.
 • Opus punctile and Stained Glass around 1400, „Umění” 62, 2017, nr 3, s. 226–243.

» dr Marta Kamińska (skarbnik)

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2011), praca magisterska: Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu Św. Piotr ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie, w trakcie studiów pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Antwerpii w Pracowni Konserwacji Szkła. Udział w pojekcie „EU-Research Project CONSTGLASS Conservation Materials for Stained Glass Windows" (2010). Od roku 2013 zatrudniona w projekcie badawczym „Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w procesie dokumentacji, badania i konserwacji witrażowych szkieł zabytkowych, na przykładzie grupy czternastu średniowiecznych witraży z Grodźca", realizowanym na ASP w Krakowie. Od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • Edyta Bernady, Marta Kamińska, Michał Płotek, Małgorzata Walczak, Severe Paint Loss from Stained-glass Windows: Causes and Conservation Challenges, w: Art at The Surface: Creation, Recognition and Conservation, The 10th Forum for the Conservation and Technology of Historic Stained Glass, Cambridge 3rd-5th September 2017, red. Sandra Brown, Claudine Loisel, Aletta Rambaut, Ivo Rauch, Sebastian Strobl and Sophie Wolf, York 2017, s. 92–101.
 • Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Joanna Sobczyk, Michał Płotek, Dobrosława Horzela, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski, The Application of Non-invasive Analytical Techniques in the Investigation and Documentation of Medieval Stained-Glass Windows from the Grodziec Collection, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 21–30
 • Marta Kamińska, Małgorzata Walczak, Maria Płotek, Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Szkło i Ceramika” VI, 2015, nr 3, s. 14–17.
 • Marta Kamińska, Edyta Bernady, Michał Płotek, Zofia Kaszowska, Małgorzata Walczak, The Throne of Grace – the History and Conservation Strategy for a Medieval Stained-Glass Panel from the Dominican Monastery in Kraków, Poland, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 43–51.
 • Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Paweł Karaszkiewicz, Jacek Szczerbiński, Marek Szymoński, The preliminary results on the investigation of historic stained Glass panels from Grodziec CollectionProc. SPIE 8790, "Optics for Arts, Architecture, and Archaeology IV", 87901F (May 30, 2013),  doi:10.1117/12.2021197.
 • Marta Kamińska, Paweł Karaszkiewicz, Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu Św. Piotr ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie, „Opuscula Musealia" 22, 2014, pp. 123–136.

Najważniejsze prace w zakresie konserwacji i restauracji witraży:

 • od 2014 badania witrażu Bóg Ojciec – Stań się! z kościoła Franciszkanów w Krakowie.
 • od 2013 badania zespołu witraży z Grodźca ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w latach 2013 – 2014 konserwacja i restauracja trzech z nich).
 • 2010–2011 badania, konserwacja i restauracja witrażu Św. Piotr ze zbiorów muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w ramach pracy dyplomowej).
 • 2010 konserwacja i restauracja siedemnastowiecznego witrażu heraldycznego z kolekcji prof. Joosta Caena (Antwerpia).

» dr Magda Ławicka

Absolwentka historii sztuki (1988, Uniwersytet Wrocławski), Podyplomowego Studium Muzeologicznego (1990, Uniwersytet Jagielloński), studiów doktoranckich (1998, Uniwersytet Wrocławski). Rozprawa doktorska: Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (18461945) i jego rola w odrodzeniu witrażownictwa na Śląsku (1998, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego). Kustosz dyplomowany w Muzeum Architektury we Wrocławiu członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • Nie tylko Art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014.
 • Witraże, w: Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku, przewodnik po wystawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 124–140.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Dziewiętnastowieczne kolekcje witrażowe w pałacach i zamkach śląskich, w: Witraż w architekturze, architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 135–142.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Witraże i oszklenia w dawnym zespole Bernardynów we Wrocławiu, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 133–143.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Kolekcja witraży z Grodźca na tle innych śląskich kolekcji witrażowych, „Szkice legnickie" 25, 2004, s. 187–206.
 • Zapomniana pracownia. Wrocławski Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (1846–1945), Wrocław 2002.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Problemy z nazewnictwem technik witrażowych, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002, s. 221–226.
 • Nieznany witraż braci Helmle z Fryburga, „Witraż", 2001, nr 1, s. 19–21.
 • Dziewiętnastowieczne witraże z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, w: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, Wrocław 1996, s. 279–287.

» Sławomir Oleszczuk

Absolwent konserwacji i restauracji elementow i detali architektonicznych (1988, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa). W roku 1990 kilkumiesięczne stypendium w Bundesdenkmalamt w Wiedniu przy konserwacji witraży średniowiecznych. Członek Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona", od roku 1989 członek Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • (współautorstwo: Natalia Oleszczuk), Witraże katedry wrocławskiej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 135–148.
 • Uzupełnienia w zabytkowych witrażach, „Świat Szkła", 2007, nr 2, s. 45–50.
 • Oszklenia ochronne zabytkowych witraży – na przykładzie kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku oraz kościoła śś. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału SHS, Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 143–151.
 • Uwagi o konserwacji witraży wykonanych przez pracownię Franza Lauterbacha dla kaplicy św. Anny i Infirmerii na Zamku w Malborku, w: Preaterita posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. Mariusz Mierzwiński, Malbork 2001, s. 305–308.
 • Elżbieta Gajewska-Prorok, Sławomir Oleszczuk, Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XX wieku. Glasmalereien in Schlesien. 19. und erste Hälfte 20. Jahrhundert, Leipzig 2001.
 • Polskie Centrum Witraży we Wrocławiu, „Ochrona zabytków" 43, 1990, nr 3 (170).
 • Polskie Centrum Witraży we Wrocławiu, „Spotkania z Zabytkami" 14, 1990, s. 51–52.

Najważniejsze prace w zakresie konserwacji i restauracji witraży:

 • 2018 Koszewko, konserwacja średniowiecznych witraży herbowych oraz XVIII-wiecznych zabytkowych oszkleń witrażowych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2016 Toruń, konserwacja średniowiecznego witraża z katedry, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2015 Włocławek, konserwacja średniowiecznego witraża figuralnego z katedry, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2015 Poznań, konserwacja zabytkowych witraży z XVI i XIX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 • 2014 Jawor, Kościół Pokoju, konserwacja witraży trzech okien wschodnich, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2014 Rogalin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Rogalinie, rekonstrukcja witraży trzech okien zbrojowni, konserwacja witraża L.C. Tiffany’ego Karpie.
 • 2013 Ścinawka Dolna pod Kłodzkiem, konserwacja sześciu okien z witrażami figuralnymi, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2013 Wrocław, konserwacja 86 zabytkowych kwater w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za konserwację „Sybilla”.
 • 1998–2013 kościół p.w. św. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, modelowa konserwacja witraży dziewiętnastowiecznych (280 m2), koordynowana przez Roboczą Placówkę ds. Badania Witraży CVMA z Poczdamu, a od roku 2013 przez Niemiecko-Polską  Fundację Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz – DPS), Görlitz.
 • 1995–2012 Muzeum Zamkowe w Malborku, konserwacja i rekonstrukcja witraży (kapitularz, infirmeria, kaplica pw. św. Anny na Zamku Wysokim), konserwacja i aranżacja wystawy stałej witraży z lat 1884–1893 z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim.
 • 1995–2012 Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, konserwacja dziewiętnastowiecznych witraży z katedry  fromborskiej (65 kwater), obecnie prezentowane w ekspozycji stałej.
 • 1990–2012 Muzeum Narodowe w Krakowie, konserwacja witraży średniowiecznych (2 kwatery ze sceną Zwiastowania i fragment maswerku z kościoła Mariackiego w Krakowie), konserwacja witraży nowożytnych (3 kwatery) i szklanego witrażyka z Biecza (XVI w.), konserwacja witraża projektu Józefa Mehoffera Vita Somnium Breve.
 • 2006 kościół parafialny w Klebarku Wielkim pod Olsztynem, konserwacja zabytkowych witraży figuralnych (85 m2).
 • 1998 Urząd miasta w Chorzowie, konserwacja modernistycznych witraży z sali obrad (41 m2).
 • 1991–1998 Muzeum Architektury we Wrocławiu, konserwacja witraży średniowiecznych, nowożytnych i dziewiętnastowiecznych.
 • 1993–1995 współpraca przy konserwacji kwater średniowiecznych z bazyliki Mariackiej i kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie.

» dr Tomasz Szybisty (sekretarz)

Absolwent historii sztuki (2004, Uniwersytet Jagielloński) i germanistyki (2005, Uniwersytet Jagielloński); w trakcie studiów pobyty stypendialne w Lipsku, Rostocku i Kolonii. Rozprawa doktorska: Dziewiętnastowieczne witraże kościołów i kaplic Krakowa (2010, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego). Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona" (sekretarz), Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Sekretarz redakcji rocznika „Sacrum et Decorum", wydawanego przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od roku 2008 członek i sekretarz Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • (współautorstwo: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska), Farbverglasungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Krakauer Wohnhäusern, in: Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre (actes du XXVIIIe colloque international du Corpus Vitrearum, Troyes, 4-8 juillet 2016), red. Karine Boulanger, Gand 2018, s. 216–231.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. V: Tomasz Szybisty, Diecezja kielecka, Kraków 2017.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. III: Irena Kontny, Tomasz Szybisty, Diecezja Bielsko-żywiecka, Kraków 2015.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. II: Tomasz Szybisty przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej, Archidiecezja krakowska. Dekanaty pozakrakowskie, Kraków 2015.
 • Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. 1: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, przy współpracy Pawła Karaszkiewicza i Anny Zeńczak, Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, Kraków 2014.
 • „Durch das einzige bunte Fenster fiel ein ernstes buntes Lichte herein". Zu einem Motiv in Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften", „Estudios Filológicos Alemanes. Revista de investigación en Lingüística, Literatura y Cultura alemanas" 26, 2013, s. 93–103.
 • Die Glasfenster von Fritz Geiges für den Krakauer Dom, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege" 66, 2012, nr 3/4, s. 478–485.
 • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. IV, Malarstwo witrażowe, Kraków 2012 (= „Ars vetus et nova" 35, red. Wojciech Bałus).
 • Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, Kraków–Legnica 2011 (redakcja tomu).