Rada Naukowa

Rada Naukowa Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

  1. opiniowanie rocznych planów działania Centrum, programów prac badawczych                                                    i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum;
  2. opiniowanie rocznego sprawozdania Kierownika Centrum oraz sprawozdania na zakończenie kadencji;
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego Centrum.

Rada Naukowa składa się z nie więcej niż 7 członków powoływanych przez Rektora UJ. W jej skład obecnie wchodzą:

  • dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP – Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP;
  • prof. dr hab. Jan Święch – Dziekan Wydziału Historycznego UJ;
  • prof. Grażyna Korpal – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP;
  • dr hab. Marek Walczak – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ;
  • dr hab. Andrzej Betlej – Instytut Historii Sztuki UJ;
  • Sarah Brown – Uniwersytet w Yorku, Dyrektor York Glaziers Trust;
  • prof. dr Joost Caen – Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet w Antwerpii